Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kontrola Kvalitete Vode

Kontrola Kvalitete Vode

  • Podijeli:

 

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

 

Sukladno  članku 25. stavak 6. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), javni isporučitelj vodnih usluga obvezan je kao verifikaciju uspostavljenog Plana sigurnosti vode imati Godišnji Plan uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju. SUKLADNO Pravilniku o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) članak 6. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe izrađuju Godišnji Plan uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koji se izrađuje prema učestalosti uzorkovanja, a SUKLADNO veličini vodoopskrbnog sustava. Rezultati uzimanja i ispitivanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU vrijednostima maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK vrijednosti) navedenih u Pravilniku (NN 64/23, 88/23). Godišnji plan uzorkovanja razrađen je najmanje po mjesecima, sukladno veličini vodoopskrbnog sustava i količini isporučene vode, a njime je obuhvaćeno minimalno praćenje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara vode namijenjene za ljudsku potrošnju primjenjujući metode uzorkovanja i analize utvrđene Pravilnikom koji uređuje područje parametara sukladnosti i metode analiza.

 

Obzirom na veličinu i složenost vodoopskrbnog sustava, a kako bi se osigurala što veća zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju te ujedno neprekidno provođenje mjera koje će osigurati sigurnost vode za ljudsku potrošnju poštujući zakonsku regulativu te zahtjeve kupaca i krajnjih korisnika, Zagorski vodovod d.o.o. je prvi vodoopskrbni sustav u Republici Hrvatskoj koji je u siječnju 2021.g. ishodio Rješenje od ministarstva zdravstva za odobrenje  Planova sigurnosti vode.

Plan sigurnosti vode je plan kroz koji se uspostavlja sustav samokontrole kod isporučitelja vode koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad svim opasnostima koje su važne za zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju u bilo kojoj fazi od zahvaćanja, obrade, skladištenja (spremanja) ili distribucije (transporta) do potrošača.

 

U 2023. g. uzorkovani su i ispitani uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Pregled zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2023. godini obavljao je ovlašteni i akreditirani laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (analiza neprerađene (sirove) vode  i prerađene vode na parametre skupine B (svi parametri zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski), indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski) i parametri radioaktivnih tvari – sukladno ugovorima te ovlašteni i akreditirani laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske županije (analiza prerađene vode prije isporuke potrošačima na parametre skupine A i dodatne parametre te na parametre skupine A u razvodnoj mreži sukladno Godišnjem planu uzorkovanja u kojem su određene točke uzorkovanja – sukladno ugovoru).

 

 

Analiza prerađene vode na parametre skupine A obuhvaća senzorske, fizikalno-kemijske i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti (temperatura, boja, mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, vodljivost, slobodni rezidualni klor, utrošak KMnO4, amonij, nitrite, nitrate, kloride, mikrobiološke parametre - ukupne koliforme, Escherichia coli, enterokoke, broj kolonija na 36OC/48h i  22OC/22h. Analiza prerađene vode prije isporuke potrošačima obuhvaća sve analize na parametre skupine A te dodatne parametre koji nastaju kao sporedni produkti pri dezinfekciji vode klorom – THM – trihalometani – kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform te trikloreten i tetrakloreten i dezinfekcije vode natrijevim hipokloritom – nastajanje klorata.

 

Pregledom vrijednosti ispitanih parametara propisanih važećim Pravilnikom dobivamo uvid o zdravstvenoj ispravnosti te ujedno i kvaliteti vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava – Zagorski vodovod d.o.o.

 

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2023. godinu

 

Uzorkovano je i ispitano 669 uzoraka prerađene vode na parametre skupine A te na parametre skupine A i dodatne parametre vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

 

 

(Rezultati analiza prikazani su kao srednje vrijednosti ili min-max uzetih uzoraka u 2023. godini)

 

 

PARAMETRI A SKUPINE + DODATNI PARAMETRI

(senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju)

Mjerna jedinica

Vrijednost parametra/MDK vrijednost

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Lobor –zona opskrbe Lobor

Izvorište Belečka Selnica – zona opskrbe Belečka Selnica

Izvorište Lobor+ Šibice+Mlačine Grabari – miješana voda – zona opskrne Lobor, Mlačine,Šibice A i B

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

14,0

14,9

15,3

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<3

 

<3

 

<3

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

<0,10

 

0,35

 

<0,10

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

Koncentracija vodikovih iona

 

pH jedinica

 

6,5-9,5

 

7,7

 

7,6

 

7,5

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

405

432

540

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,23

0,17

0,16

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,50

<0,50

<0,50

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,10

<0,10

<0,10

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,10

<0,10

<0,10

Nitrati

mg/L NO3-

50

4,6

3,4

12,9

Kloridi

mg/LCl-

250

1,8

2,4

7,7

THM – ukupno

µg/L

100

3,1

<2,0

2,5

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<2,0

 

<2,0

 

<2,0

Kloroform

µg/L

 

3,1

<2,0

2,5

Bromdiklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Dibromklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Bromoform

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Mikrobiološki parametri

 

Parametar

Mjerna jedinica

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

0

 

1

Broj kolonija-22OC/72h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

1

 

1

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

MDK vrijednost maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima i vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

 

 

PARAMETRI A – SKUPINE + DODATNI PARAMETRI

(senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudskupotrošnju)

Mjerna jedinica

 

 

 

Vrijednost parametra/

MDK vrijednost

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Harina Zlaka – zona opskrbe Harina Zlaka

 

 

Izvorište Mlačine Grabari – zona opskrbe Mlačine Grabari

 

 

Izvorište Osredek Desinički – zona opskrbe Osredek Desinički

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

17,3

11,3

13,2

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<3

 

<3

 

<3

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

<0,10

 

0,33

 

<0,10

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

Koncentracija vodikovih iona

 

pH jedinica

 6,5-9,5

 

7,5

 

7,5

 

7,5

 

Vodljivost

µS/cm/20OC

 2500

 546

 482

 625

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,20

0,17

0,18

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,50

<0,50

<0,50

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,10

<0,10

<0,10

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,10

<0,10

<0,10

Nitrati

mg/L NO3-

50

3,3

2,6

<0,10 

Kloridi

mg/LCl-

250

8,2

2,1

3,2

Klorati

µg/L

400

36

35

28

Mikrobiološki parametri

 

Parametar

 

Mjerna jedinica

Vrijednost parametra/MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

 

Broj kolonija-36OC/48h

 

broj/1ml

 

100

 

1

 

1

 

0

 

Broj kolonija-22OC/72h

 

broj/1ml

 

100

 

1

 

1

 

0

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

MDK vrijednost maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima i vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

Uzeto je i analizirano 6 uzoraka prerađene vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine B i radioaktivne parametre vodoopskrbnog sustava -  Zagorski vodovod d.o.o.

 

Parametar

Senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Mjerna jedinica

MDK vrijednost

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Lobor –zona opskrbe Lobor

Izvorište Belečka Selnica-zona opskrbe Belečka Selnica

Izvorište Lobor + Šibice + Mlačine Grabari – miješana voda – zona opskrbe Lobor, Mlačine, Šibice A i B

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Temperatura

OC

25

13,1±0,2

13,5±0,2

13,7±0,2

Boja

mg/PtCo skale

20

<5

<5

<5

Mutnoća

NTU jedinica

4

0,29±0,05

0,21±0,04

0,26±0,05

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

pH vrijednost

pH jedinica

6,5-9,5

7,5±0,1

7,3±0,1

7,4±0,1

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

387±28

419±30

479±34

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,11±0,01

0,19±0,02

0,16±0,01

Vodikov sulfid

mg/L H2S

0,05

<0,005

<0,005

<0,005

Ukupne suspenzije

mg/L

10

<2

<2

<2

Ukupna tvrdoća

mg/L CaCO3

-

252,2±18,4

266,1±19,4

305,0±22,3

Hidrogenkarbonat

mg/L HCO3-

-

294,5±22,7

312,9±24,1

343,7±26,5

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,50

<0,50

<0,50

 

TOC(totalni organski ugljik)

mg/L C

 

 

-

 

<0,30

 

 

<0,30

 

 

0,46±0,06

 

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,01

<0,01

<0,01

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,02

<0,02

<0,02

Nitrati

mg/L NO3-

50

4,8±0,5

3,3±0,4

10,9±1,2

Fosfati

µg/L P

300

<20

<20

<20

Fluoridi

mg/L F-

1,5

<0,1

<0,1

<0,1

Kloridi

mg/LCl-

250

1,4±0,1

2,8±0,2

5,5±0,4

Sulfati

mg/L SO42-

250

6,1±0,4

11,4±0,8

11,2±0,8

Kloriti

µg/L

400

<10

<10

<10

Klorati

µg/L

400

<10

<10

<10

Bromati

µg/L BrO3-

10

<2

<2

<2

Natrij (Na)

mg/L Na+

 

<1,0

1,3±0,1

3,3±0,3

Kalij (K)

mg/L K+

12

<1,0

<1,0

1,4±0,3

Kalcij (Ca)

mg/L Ca2+

200

56±6

68±7

80±8

Magnezij (Mg)

mg/L Mg2+

 

30±4

28±4

28±4

Silikati

mg/L SiO2

50

3,9±0,6

6,4±1,0

5,6±0,9

Cijanidi

µg/L CN-

50

<15

<15

<15

Fenoli

µg/L

 

<5

<5

<5

Detergenti - anionski

µg/L

200

<50

<50

<50

Detergenti - neionski

µg/L

200

<60

<60

<60

THM – ukupno

µg/L

100

9,5±1,7

<3,5

11±2

Kloroform

µg/L

-

3,6±0,6

<0,5

4,4±0,8

Bromdiklormetan

µg/L

-

2,2±0,2

0,8±0,1

3,0±0,3

Dibromklormetan

µg/L

-

1,6±0,2

0,9±0,1

2,2±0,2

Bromoform

µg/L

-

2,1±0,2

1,8

1,6±,2

 

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<0,5

 

<0,5

 

0,7±0,2

 

Trikloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

Tetrakloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

0,7±0,1

1,2 - dikloretan

µg/L

3

<0,5

<0,5

<0,5

Policiklički aromatski ugljikovodici

 

µg/L

 

0,1

 

<0,005

 

<0,005

 

<0,005

Benzo(a)piren

µg/L

0,01

<0,003

<0,003

<0,003

Benzo(b)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(k)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(ghi)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Fluoranthene

µg/L

-

<0,005

<0,005

<0,005

Indeno(1,2,3-cd)pirene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Aromatski ugljikovodici (benzen)

 

µg/L

 

1,0

 

<0,2

 

<0,2

 

<0,2

Ugljikovodici

µg/L

50

<15,0

<15,0

<15,0

Akrilamid

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Epiklorhidrin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Vinil klorid

µg/L

0,1

<0,15

<0,15

<0,15

Metali i metaloidi

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Berilij (Be)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Bor (B)

mg/L

1

0,0049±0,004

0,0071±0,0006

0,012±0,001

Aluminij (Al)

µg/L

200

1,82±0,07

8,18±0,29

<1,0

Vanadij (V)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Krom (Cr)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Mangan (Mn)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Željezo (Fe)

µg/L

200

1,93±0,10

7,91±0,40

<2,0

Kobalt (Co)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Nikal (Ni)

µg/L

20

<2,0

<2,0

<2,0

Bakar (Cu)

mg/L

2,0

0,0096±0,0005

0,0013±0,0001

0,012±0,001

Cink (Zn)

µg/L

3000

9,50±0,46

71,9±3,5

5,44±0,26

Arsen (As)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Selen (Se)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Srebro (Ag)

µg/L

10

0,233±0,013

0,611±0,033

0,738±0,040

Kadmij (Cd)

µg/L

5,0

<0,2

<0,2

<0,2

Antimon (Sb)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Barij (Ba)

µg/L

700

13,9±0,5

57,0±2,2

29,7±1,1

Živa (Hg)

µg/L

1,0

<0,2

<0,2

<0,2

Olovo (Pb)

µg/L

10

0,816±0,082

0,580±0,058

<0,3

Parametri radioaktivnih tvari

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Tricij

Bq/L

100

<4

<4

<4

Odsjek za pesticide

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Pesticidi ukupni

µg/L

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

Organoklorirani pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,05

 

<0,05

 

<0,05

Izodrin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Organofosforni pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,05

 

<0,05

 

<0,05

Dimetoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorfevinfos

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorpirifos

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorpirifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Malation

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Ometoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Pirimifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Glifosat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Fosetil

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Malaokson

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Atrazin

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Simazin

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Desetil atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Deisopropil atrazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Desetil terbutilazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Desetil deispropil atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,04

 

<0,04

 

<0,04

 

Desetil 2-hidroksi atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,03

 

<0,03

 

<0,03

 

Hidroksi atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi simazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi terbutilazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Metribuzin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Terbutilatrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Bentazon

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Bromacil

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Desmetil isoproturon

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Dikamba

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Demetenamid-p

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Diuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,4-D

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,6-diklorobenzamid

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Izoproturon

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorotoluron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Linuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

MCPA

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mekropop

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Pendimetalin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Prosulfokarb

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Azoksistrobin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Folpet

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mankozeb

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Propineb

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Tebukonazol

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Tiofanat-metil

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Acetoklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Acetoklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Acetoklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

S-metolaklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Metolaklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Metolaklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Mikrobiološki parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

0

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

0

1

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

Enterovirusi

broj/5000ml

0

0

0

0

MDK vrijednost maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima i vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

 

Parametar

Senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Mjerna jedinica

MDK vrijednost

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Harina Zlaka-zona opskrbe Harina Zlaka

Izvorište Mlačine Grabari-zona opskrbe Mlačine Grabari

Izvorište Osredek Desinički-zona opskrbe Osredek Desinički

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

17,1±0,2

13,2±0,2

14,4±0,2

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

0,27±0,05

 

0,23±0,04

 

0,33±0,06

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

pH vrijednost

pH jedinica

6,5-9,5

7,2±0,1

7,2±0,1

7,3±0,1

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

534±38

475±34

619±45

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,19±0,02

0,17±0,01

0,20±0,02

Vodikov sulfid

mg/L H2S

 

<0,005

<0,005

<0,005

Ukupne suspenzije

mg/L

10

<2

<2

<2

 

Ukupna tvrdoća

mg/L CaCO3

 

-

 

321,3±23,5

 

306,6±22,4

 

385,1±28,1

Hidrogenkarbonat

mg/L HCO3-

-

355,4±27,4

360,9±27,8

409,5±31,5

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,50

<0,50

<0,50

 

TOC(totalni organski ugljik)

mg/L C

 

 

-

 

0,33

 

0,31±0,10

 

 

0,36

 

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,01

<0,01

<0,01

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,02

<0,02

<0,02

Nitrati

mg/L NO3-

50

3,3±0,4

3,1 ±0,4

<1,0

Fosfati

µg/L P

300

<20

<20

<20

Fluoridi

mg/L F-

1,5

0,1±0,0

<0,1

<0,1

Kloridi

mg/LCl-

250

8,9±0,7

1,8±0,1

2,9±0,2

Sulfati

mg/L SO42-

250

38,3±2,8

12,0±0,9

66,8±4,8

Kloriti

µg/L

400

<10

<10

<10

Klorati

µg/L

400

31±1

24±1

30±1

Bromati

µg/L BrO3-

10

<2

<2

<2

Natrij (Na)

mg/L Na+

200

7,5±0,6

<1,0

12±1

Kalij (K)

mg/L K+

12

2,0±0,4

<1,0

<1,0

Magnezij (Mg)

mg/L Mg2+

-

38±5

33±5

45±6

Kalcij (Ca)

mg/L Ca2+

-

75±8

75±8

86±9

Silikati

mg/L SiO2

50

11,0±1,8

3,4±0,6

10,0±1,6

Cijanidi

µg/L CN-

50

<15

<15

<15

Fenoli

µg/L

-

<5

<5

<5

Detergenti - anionski

µg/L

200

<50

<50

<50

Detergenti - neionski

µg/L

200

<60

<60

<60

THM – ukupno

µg/L

100

6,1±1,1

<3,9

4,1±0,7

Kloroform

µg/L

-

1,3±0,2

<0,8

<0,5

Bromdiklormetan

µg/L

-

1,7±0,2

1,1±0,1

1,4±0,1

Dibromklormetan

µg/L

-

1,9±0,2

1,0±0,1

1,6±0,2

Bromoform

µg/L

-

1,2±0,1

1,0±0,1

1,1±0,1

 

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

Trikloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

Tetrakloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

1,2 - dikloretan

µg/L

3,0

<0,5

<0,5

<0,5

Policiklički aromatski ugljikovodici

 

µg/L

 

0,1

 

<0,005

 

<0,005

 

<0,005

Benzo(a)piren

µg/L

0,01

<0,003

<0,003

<0,003

Benzo(b)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(k)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(ghi)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Indeno(1,2,3-cd)pirene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Aromatski ugljikovodici (benzen)

 

µg/L

 

1,0

 

<0,2

 

<0,2

 

<0,2

Ugljikovodici

µg/L

50

<15,0

<15,0

<15,0

Akrilamid

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Epiklorhidrin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Vinil klorid

µg/L

0,1

<0,15

<0,15

<0,15

Metali i metaloidi

 

Parametar

 

Mjerne jedinice

 

MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Berilij (Be)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

 

Bor (B)

 

mg/L

 

1,0

 

0,0091±0,0007

 

0,0037±0,0003

 

0,017±0,001

Aluminij (Al)

µg/L

200

7,45±0,27

<1,0

<1,0

Vanadij (V)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Krom (Cr)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Mangan (Mn)

µg/L

50

<1,0

<1,0

1,52±0,07

Željezo (Fe)

µg/L

200

8,53±0,44

2,43±0,12

36,8±1,9

Kobalt (Co)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Nikal (Ni)

µg/L

20

<2,0

<2,0

<2,0

Bakar (Cu)

mg/L

2,0

0,0036±0,0002

0,0041±0,0002

0,0043±0,0002

Cink (Zn)

µg/L

3000

16,6±0,80

3,37±0,16

11,2±

Arsen (As)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Selen (Se)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Srebro (Ag)

µg/L

10

<0,2

0,566±0,031

<0,2

Kadmij (Cd)

µg/L

5,0

<0,2

<0,2

<0,2

Antimon (Sb)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Barij (Ba)

µg/L

700

96,2±3,7

9,24±0,35

61,4±2,3

Živa (Hg)

µg/L

1,0

<0,2

<0,2

<0,2

Olovo (Pb)

µg/L

10

<0,3

0,400±0,040

<0,3

Parametri radioaktivnih tvari

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Tricij

Bq/L

100

<4

<4

<4

Odsjek za pesticide

 

Parametar

Mjerne jedinice

MDK vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Pesticidi ukupni

µg/L

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

Organoklorirani pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,05

 

<0,05

 

<0,05

Izodrin

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Organofosforni pesticidi

 

µg/L

 

0,1

 

<0,05

 

<0,05

 

<0,05

Dimetoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorfevinfos

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorpirifos

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorpirifos - metil

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Malation

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Ometoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Pirimifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Glifosat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Fosetil

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Malaokson

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Atrazin

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Simazin

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Desetil atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Deisopropilatrazin

µg/L

0,03

<0,02

<0,02

<0,02

Desetil terbutilazin

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Desetil deisopropil atrazin

 

µg/L

 

0,03

 

<0,04

 

<0,04

 

<0,04

Desetil 2-hidroksi atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,03

 

<0,03

 

<0,03

Hidroksi atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi simazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi terbutilazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Metribuzin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Terbutilazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Bentazon

µg/L

0,5

<0,03

<0,03

<0,03

Bromacil

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Desmetil isoproturon

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Dikamba

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Dimetenamid-p

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Diuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,4-D

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,6-diklorobenzamid

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Izoproturon

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorotoluron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Linuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

MCPA

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mekropop

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Pendimetalin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Prosulfokarb

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Azoksistrobin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Folpet

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mankozeb

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Propineb

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Tebukonazol

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Tiofanat-metil

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Acetoklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Acetoklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Acetoklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

S-metolaklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Metaloklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Metaloklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Mikrobiološki parametri u vodi za ljudsku potrošnju

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

0

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

3

0

1

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

Enterovirusi

broj/5000ml

0

0

0

0

MDK vrijednost maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima i vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

I

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

 

Svi uzorkovani i ispitani uzorci vode namijenjene za ljudsku potrošnju isporučeni potrošačima u 2023. godini iz javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. SUKLADNI SU Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23). Uzorci vode namijenjene za ljudsku potrošnju uzeti su sukladno Godišnjem planu uzorkovanja za 2023.g.

                                                                             

    

Rukovoditelj kontrole kvalitete vode

Srebrenka Vidović, dipl.ing.kem.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh