Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kontrola Kvalitete Vode

Kontrola Kvalitete Vode

  • Podijeli:

 

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

 

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) u Zagorskom vodovodu d.o.o. redovito se obavlja kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe moraju osigurati sustavno i stalno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja kojim su određene točke uzorkovanja te učestalost i vrsta analiza sukladno s Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju zadovoljavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14).

 

Obzirom na veličinu i složenost vodoopskrbnog sustava, a kako bi se osigurala što veća zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju te ujedno neprekidno provođenje mjera koje će osigurati sigurnost vode za ljudsku potrošnju poštujući zakonsku regulativu te zahtjeve kupaca i krajnjih korisnika, Zagorski vodovod d.o.o. je prvi vodoopskrbni sustav u Republici Hrvatskoj koji je u siječnju 2021.g. ishodio Rješenje od ministarstva zdravstva za odobrenje  Planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju koji podrazumijevaju proaktivnu procjenu i upravljanje rizicima u cjelokupnom vodoopskrbnom sustavu od slivnog područja do mjesta isporuke, a temelji se na općim načelima procjene rizika.

HACCP sustav koji je uveden 2007.g. više nije mogao odgovarati na izazove o osiguranju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te je iz tog razloga u Zagorski vodovod d.o.o. 2016.g. implementirana norma upravljanja sigurnošću hrane - HRN EN ISO 22 000:2005  u integrirani sustav upravljanja, a 2019.g. ishođen je certifikat za istu  - normu HRN EN ISO 22 000:2018 koji je obnovljen 2022.g. te vrijedi do 2025.g.

 

U 2022. g. uzorkovani su i ispitani uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.

Pregled zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2022. godini obavljao je ovlašteni i akreditirani laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (analiza neprerađene (sirove) vode  i prerađene vode na parametre skupine B (svi parametri zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski), indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski) i parametri radioaktivnih tvari – sukladno ugovorima te ovlašteni i akreditirani laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske županije (analiza prerađene vode prije isporuke potrošačima na parametre skupine A i dodatne parametre te na parametre skupine A u razvodnoj mreži sukladno Planu uzorkovanja u kojem su određene točke uzorkovanja – sukladno ugovoru). Analiza prerađene vode na parametre skupine A obuhvaća senzorske, fizikalno-kemijske i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti (temperatura, boja, mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, vodljivost, slobodni rezidualni klor, utrošak KMnO4, amonij, nitrite, nitrate, kloride, mikrobiološke parametre - ukupne koliforme, Escherichia coli, enterokoke, broj kolonija na 36OC/48h i  22OC/22h. Analiza prerađene vode prije isporuke potrošačima obuhvaća sve analize na parametre skupine A te dodatne parametre koji nastaju kao sporedni produkti pri dezinfekciji vode klorom – THM – trihalometani – kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform te trikloreten i tetrakloreten te dezinfekcije vode natrijevim hipokloritom – klorati.

Pregledom vrijednosti ispitanih parametara propisanih važećim Pravilnicima dobivamo uvid o zdravstvenoj ispravnosti te ujedno i kvaliteti vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava – Zagorski vodovod d.o.o.

 

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2022. godinu

 

Uzorkovano je i ispitano 610 uzoraka prerađene vode na parametre skupine A te na parametre skupine A i dodatne parametre vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja.

 

(Rezultati analiza prikazani su kao srednje vrijednosti ili min-max uzetih uzoraka u 2022. godini)

 

PARAMETRI A SKUPINE + DODATNI PARAMETRI

(senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju)

Mjerna jedinica

M.D.K.

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Lobor

Izvorište Belečka Selnica

Izvorište Lobor+ Šibice+Mlačine Grabari – miješana voda

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

14,4

15,0

14,8

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

0,30

 

0,28

 

0,26

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

Koncentracija vodikovih iona

 

pH jedinica

 

6,5-9,5

 

7,7

 

7,6

 

7,4

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

399

423

614

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,20

0,17

0,15

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5

<0,5

<0,5

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrati

mg/L NO3-

50

4,1

3,0

13,9

Kloridi

mg/LCl-

250

1,8

2,4

10,4

THM – ukupno

µg/L

100

3,9

<2,0

<2,0

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<2,0

 

<2,0

 

<2,0

Kloroform

µg/L

 

3,9

<2,0

<2,0

Bromdiklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Dibromklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Bromoform

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Mikrobiološki parametri

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

1

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

0

1

1

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

M.D.K. maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

 

PARAMETRI A SKUPINE + DODATNI PARAMETRI

(senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju)

Mjerna jedinica

M.D.K.

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Lobor

Izvorište Belečka Selnica

Izvorište Lobor+ Šibice+Mlačine Grabari – miješana voda

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

14,4

15,0

14,8

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

0,30

 

0,28

 

0,26

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

Koncentracija vodikovih iona

 

pH jedinica

 

6,5-9,5

 

7,7

 

7,6

 

7,4

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

399

423

614

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,20

0,17

0,15

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5

<0,5

<0,5

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrati

mg/L NO3-

50

4,1

3,0

13,9

Kloridi

mg/LCl-

250

1,8

2,4

10,4

THM – ukupno

µg/L

100

3,9

<2,0

<2,0

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<2,0

 

<2,0

 

<2,0

Kloroform

µg/L

 

3,9

<2,0

<2,0

Bromdiklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Dibromklormetan

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Bromoform

µg/L

 

<2,0

<2,0

<2,0

Mikrobiološki parametri

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

1

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

0

1

1

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

M.D.K. maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

 

Uzeto je i analizirano 6 uzoraka prerađene vode za ljudsku potrošnju na parametre skupine B i radioaktivne parametre vodoopskrbnog sustava -  Zagorski vodovod d.o.o.

 

Parametar

Senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Mjerna jedinica

M.D.K.

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Lobor

Izvorište Belečka Selnica

Izvorište Lobor + Šibice + Mlačine Grabari – miješana voda

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Temperatura

OC

25

15,8±0,2

16,2±0,2

13,4±0,2

Boja

mg/PtCo skale

20

<5

<5

<5

Mutnoća

NTU jedinica

4

0,39±0,07

0,13±0,02

0,08±0,01

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

pH vrijednost

pH jedinica

6,5-9,5

7,6±0,1

7,7±0,1

7,3±0,1

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

398±24

421±26

540±33

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,19±0,08

0,30±0,12

0,23±0,09

Vodikov sulfid

mg/L H2S

0,05

<0,005

<0,005

<0,005

Ukupne suspenzije

mg/L

10

<2

<2

<2

Ukupna tvrdoća

mg/L CaCO3

-

247,6±18,1

278,6±20,3

367,1±26,8

Hidrogenkarbonat

mg/L HCO3-

-

292,3±22,5

367,3±28,3

384,5±29,6

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5

<0,5

<0,5

 

TOC(totalni organski ugljik)

mg/L C

 

 

-

 

0,49±0,06

 

 

<0,3

 

 

0,51±0,06

 

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,01

<0,01

<0,01

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,02

<0,02

<0,02

Nitrati

mg/L NO3-

50

5,2±0,6

4,0±0,5

9,7±1,1

Fosfati

µg/L P

300

<20

<20

<20

Fluoridi

mg/L F-

1,5

<0,1

0,1

<0,1

Kloridi

mg/LCl-

250

1,5±0,1

2,5±0,2

6,4±0,5

Sulfati

mg/L SO42-

250

7,8±0,6

12,2±0,9

11,8±0,8

Kloriti

µg/L

400

<10

<10

<10

Klorati

µg/L

400

<10

<10

<10

Bromati

µg/L BrO3-

10

<2

<2

<2

Natrij (Na)

mg/L Na+

 

<1,0

1,5±0,1

5,0

Kalij (K)

mg/L K+

12

<1,0

<1,0

2,4

Kalcij (Ca)

mg/L Ca2+

200

55±6

64±7

89±9

Magnezij (Mg)

mg/L Mg2+

 

30±4

28±4

29±4

Silikati

mg/L SiO2

50

4,1±0,7

6,8±1,1

6,7

Cijanidi

µg/L CN-

50

<15

<15

<15

Fenoli

µg/L

 

<5

<5

<5

Detergenti - anionski

µg/L

200

<50

<50

<50

Detergenti - neionski

µg/L

200

<60

<60

<60

THM – ukupno

µg/L

100

0,7±0,1

5,1±1,7

<0,5

Kloroform

µg/L

-

<0,5

0,6

<0,5

Bromdiklormetan

µg/L

-

0,7±0,1

<0,5

<0,5

Dibromklormetan

µg/L

-

<0,5

0,6±0,1

<0,5

Bromoform

µg/L

-

<0,5

<0,5

<0,5

 

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

Trikloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

Tetrakloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

1,2 - dikloretan

µg/L

3

<0,5

<0,1

<0,5

Policiklički aromatski ugljikovodici

 

µg/L

 

0,1

 

<0,005

 

<0,005

 

<0,005

Benzo(a)piren

µg/L

0,01

<0,003

<0,003

<0,003

Benzo(b)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(k)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(ghi)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Fluoranthene

µg/L

-

<0,005

<0,005

<0,005

Indeno(1,2,3-cd)pirene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Aromatski ugljikovodici (benzen)

 

µg/L

 

1,0

 

<0,2

 

<0,2

 

<0,2

Ugljikovodici

µg/L

50

<15

<15

<15

Akrilamid

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Epiklorhidrin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Vinil klorid

µg/L

0,1

<0,15

<0,15

<0,15

Metali i metaloidi

Parametar

Mjerne jedinice

M.D.K

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Berilij (Be)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Bor (B)

mg/L

1

<0,002

<0,002

0,0048±0,0004

Aluminij (Al)

µg/L

200

11,2±0,4

7,73±0,28

2,56±0,09

Vanadij (V)

µg/L

5,0

1,29±0,06

1,28±0,06

1,49±0,07

Krom (Cr)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Mangan (Mn)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Željezo (Fe)

µg/L

200

4,01±0,20

2,22±0,11

3,24±0,17

Kobalt (Co)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Nikal (Ni)

µg/L

20

<2,0

<2,0

<2,0

Bakar (Cu)

mg/L

2,0

0,0063±0,0003

0,0077±0,0004

0,034±0,002

Cink (Zn)

µg/L

3000

<1,0

4,42±0,21

183±9

Arsen (As)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Selen (Se)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Srebro (Ag)

µg/L

10

<0,2

<0,2

<0,2

Kadmij (Cd)

µg/L

5,0

<0,2

<0,2

<0,2

Antimon (Sb)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Barij (Ba)

µg/L

700

14,4±0,5

55,7±2,1

92,2±3,5

Živa (Hg)

µg/L

1,0

<0,2

<0,2

<0,2

Olovo (Pb)

µg/L

10

0,329±0,033

0,368±0,037

7,21±0,72

Parametri radioaktivnih tvari

Parametar

Mjerne jedinice

M.D.K.

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Tricij

Bq/L

100

<4

<4

<4

Odsjek za pesticide

Parametar

Mjerne jedinice

M.D.K.

Vrijednost

Vrijednost

Vrijednost

Pesticidi ukupni

µg/L

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Organoklorirani pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

Izodrin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Organofosforni pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

Dimetoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorfevinfos

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorpirifos

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorpirifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Malation

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Ometoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Pirimifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Glifosat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Fosetil

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Malaokson

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Triazini i metaboliti

µg/L

0,1

<0,5

<0,5

<0,5

Atrazin

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Simazin

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Desetil atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Deisopropil atrazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Desetil terbutilazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Desetil deispropil atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,04

 

<0,04

 

<0,04

 

Desetil 2-hidroksi atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,03

 

<0,03

 

<0,03

 

Hidroksi atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi simazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi terbutilazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Metribuzin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Terbutilatrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Herbicidi i metaboliti

µg/L

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Bentazon

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Bromacil

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Desmetil isoproturon

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Dikamba

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Demetenamid-p

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Diuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,4-D

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,6-diklorobenzamid

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Izoproturon

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorotoluron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Linuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

MCPA

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mekropop

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Pendimetalin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Prosulfokarb

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Fungicidi (ftalimidi, benzimidazoli, ditiokrbamati, strobilurini, konazolni)

 

 

 

µg/L

 

 

 

0,1

 

 

 

<0,5

 

 

 

<0,5

 

 

 

<0,5

Azoksistrobin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Folpet

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mankozeb

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Propineb

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Tebukonazol

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Tiofanat-metil

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Kloracetamidi

µg/L

0,1

<0,5

<0,5

<0,5

Acetoklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Acetoklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Acetoklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

S-metolaklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Metolaklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Metolaklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Mikrobiološki parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Parametar

Mjerne jedinice

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

0

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

10

0

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

13

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

Enterovirusi

broj/5000ml

0

0

0

0

M.D.K. maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20 ).

 

Parametar

Senzorski, fizikalno-kemijski, kemijski parametri u vodi za ljudsku potrošnju

Mjerna jedinica

M.D.K.

Rezultat

Rezultat

Rezultat

Izvorište Harina Zlaka

Izvorište Mlačine Grabari

Izvorište Osredek Desinički

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Temperatura

OC

25

13,5±0,2

14,7±0,2

14,2±0,2

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

0,08±0,01

 

0,22±0,04

 

0,24±0,02

Miris

bez

bez

bez

bez

Bez

Okus

bez

bez

bez

bez

Bez

pH vrijednost

pH jedinica

6,5-9,5

7,2±0,1

7,5±0,1

7,3±0,1

Vodljivost

µS/cm/20OC

2500

543±33

478±29

623±38

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,12±0,05

0,10±0,04

0,18±0,07

Vodikov sulfid

mg/L H2S

 

<0,005

<0,005

<0,005

Ukupne suspenzije

mg/L

10

<2

<2

<2

 

Ukupna tvrdoća

mg/L CaCO3

 

-

 

375,4±27,4

 

312,7±22,8

 

375,8±27,4

Hidrogenkarbonat

mg/L HCO3-

-

393,8±30,3

364,2±28,0

410,4±31,6

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5

<0,5

<0,5

 

TOC(totalni organski ugljik)

mg/L C

 

 

-

 

0,44±0,05

 

0,41±0,05

 

 

0,38±0,05

 

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,01

<0,01

<0,01

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,02

<0,02

<0,02

Nitrati

mg/L NO3-

50

3,1±0,4

3,1 ±0,4

<1,0

Fosfati

µg/L P

300

<20

<20

<20

Fluoridi

mg/L F-

1,5

0,1±0,0

<0,1

<0,1

Kloridi

mg/LCl-

250

6,8±0,5

1,7±0,1

2,8±0,2

Sulfati

mg/L SO42-

250

37,8±2,7

12,3±0,9

70,9±5,1

Kloriti

µg/L

400

<10

<10

<10

Klorati

µg/L

400

21±1

18±1

19±1

Bromati

µg/L BrO3-

10

<2

<2

<2

Natrij (Na)

mg/L Na+

200

6,9±0,6

<1,0

12±1

Kalij (K)

mg/L K+

12

2,4±0,5

<1,0

1,1±0,2

Magnezij (Mg)

mg/L Mg2+

-

40±6

34±5

46±7

Kalcij (Ca)

mg/L Ca2+

-

73±8

71±8

83±9

Silikati

mg/L SiO2

50

11,4±1,9

3,7±0,6

10,2±1,7

Cijanidi

µg/L CN-

50

<15

<15

<15

Fenoli

µg/L

-

<5

<5

<5

Detergenti - anionski

µg/L

200

<50

<50

<50

Detergenti - neionski

µg/L

200

<60

<60

<60

THM – ukupno

µg/L

100

1,5±0,3

1,6±0,3

<0,5

Kloroform

µg/L

-

<0,5

<0,5

<0,5

Bromdiklormetan

µg/L

-

0,8±0,1

0,9±0,1

<0,5

Dibromklormetan

µg/L

-

0,7±0,1

0,7±0,1

<0,5

Bromoform

µg/L

-

<0,5

<0,5

<0,5

 

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

Trikloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

Tetrakloreten

µg/L

10

<0,5

<0,5

<0,5

1,2 - dikloretan

µg/L

3,0

<0,5

<0,5

<0,5

Policiklički aromatski ugljikovodici

 

µg/L

 

0,1

 

<0,005

 

<0,005

 

<0,005

Benzo(a)piren

µg/L

0,01

<0,003

<0,003

<0,003

Benzo(b)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(k)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Benzo(ghi)fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Fluoranthene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Indeno(1,2,3-cd)pirene

µg/L

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

Aromatski ugljikovodici (benzen)

 

µg/L

 

1,0

 

<0,2

 

<0,2

 

<0,2

Ugljikovodici

µg/L

50

<15

<15

<15

Akrilamid

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Epiklorhidrin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Vinil klorid

µg/L

0,1

<0,15

<0,15

<0,15

Metali i metaloidi

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Berilij (Be)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

 

Bor (B)

 

mg/L

 

1,0

 

0,0035±0,0003

 

<0,002

 

 

0,016±0,001

Aluminij (Al)

µg/L

200

6,13±0,22

5,22±0,19

4,42±0,16

Vanadij (V)

µg/L

5,0

1,30±0,06

<1,0

1,35±0,07

Krom (Cr)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Mangan (Mn)

µg/L

50

<1,0

<1,0

<1,0

Željezo (Fe)

µg/L

200

7,76±0,40

<2,0

<1,0

Kobalt (Co)

µg/L

-

<1,0

<1,0

<1,0

Nikal (Ni)

µg/L

20

<2,0

<2,0

<2,0

Bakar (Cu)

mg/L

2,0

0,0032±0,0002

0,0045±0,0002

0,0037±0,0002

Cink (Zn)

µg/L

3000

<1,0

14,0±0,7

<1,0

Arsen (As)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Selen (Se)

µg/L

10

<1,0

<1,0

<1,0

Srebro (Ag)

µg/L

10

<0,2

<0,2

<0,2

Kadmij (Cd)

µg/L

5,0

<0,2

<0,2

<0,2

Antimon (Sb)

µg/L

5,0

<1,0

<1,0

<1,0

Barij (Ba)

µg/L

700

105±4,0

9,33±0,35

38,6±1,5

Živa (Hg)

µg/L

1,0

<0,2

<0,2

<0,2

Olovo (Pb)

µg/L

10

0,782±0,078

0,408±0,041

<0,3

Parametri radioaktivnih tvari

Parametar

Mjerne jedinice

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Tricij

Bq/L

100

<4

<4

<4

Odsjek za pesticide

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Pesticidi ukupni

µg/L

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Organoklorirani pesticidi

 

µg/L

 

0,5

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

Izodrin

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Organofosforni pesticidi

 

µg/L

 

0,1

 

<0,5

 

<0,5

 

<0,5

Dimetoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorfevinfos

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Klorpirifos

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorpirifos - metil

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Malation

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Ometoat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Pirimifos-metil

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Glifosat

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Fosetil

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Malaokson

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Triazini i metaboliti

µg/L

0,1

<0,5

<0,5

<0,5

Atrazin

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Simazin

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Desetil atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Deisopropilatrazin

µg/L

0,03

<0,02

<0,02

<0,02

Desetil terbutilazin

µg/L

0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Desetil deisopropil atrazin

 

µg/L

 

0,03

 

<0,04

 

<0,04

 

<0,04

Desetil 2-hidroksi atrazin

 

µg/L

 

0,1

 

<0,03

 

<0,03

 

<0,03

Hidroksi atrazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi simazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Hidroksi terbutilazin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Metribuzin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Terbutilazin

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Herbicidi i metaboliti

µg/L

0,1

<0,5

<0,5

<0,5

Bentazon

µg/L

0,5

<0,03

<0,03

<0,03

Bromacil

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Desmetil isoproturon

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Dikamba

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Dimetenamid-p

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Diuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,4-D

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

2,6-diklorobenzamid

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Izoproturon

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Klorotoluron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Linuron

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

MCPA

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mekropop

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Pendimetalin

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Prosulfokarb

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Fungicidi (ftalimidi, benzimidazoli, ditiokarbamati, strobilurini, konazoni)

 

 

 

µg/L

 

 

 

0,1

 

 

 

<0,5

 

 

 

<0,5

 

 

 

<0,5

Azoksistrobin

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Folpet

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Mankozeb

µg/L

0,1

<0,03

<0,03

<0,03

Propineb

µg/L

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

Tebukonazol

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Tiofanat-metil

µg/L

0,1

<0,02

<0,02

<0,02

Kloracetamidi

µg/L

0,1

<0,5

<0,5

<0,5

Acetoklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Acetoklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Acetoklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

S-metolaklor

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Metaloklor ESA

µg/L

0,1

<0,05

<0,05

<0,05

Metaloklor OXA

µg/L

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Mikrobiološki parametri u vodi za ljudsku potrošnju

 

Parametar

Mjerne jedinice

 

M.D.K.

 

Vrijednost

 

Vrijednost

 

Vrijednost

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

Broj kolonija-36OC/48h

broj/1ml

100

0

0

10

Broj kolonija-22OC/72h

broj/1ml

100

0

0

13

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

Enterovirusi

broj/5000ml

0

0

0

0

M.D.K. maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

 

Svi uzorkovani i ispitani uzorci vode za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima u 2022. godini iz javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. SUKLADNI SU Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20). Uzorci vode za ljudsku potrošnju uzeti su sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.

                                                                             

    

Rukovoditelj kontrole kvalitete vode

Srebrenka Vidović, dipl.ing.kem.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh