Naslovnica / Korisnici / Česta pitanja

Važnost dojave kvara?

Vrlo je važno što prije dojaviti uočeni kvar na distributivnoj mreži Zagorskog vodovoda d.o.o., te Vas molimo da nas o istom odmah kontaktirate telefonskim putem kako bi se u što kraćem roku spriječilo istjecanje vode, te time nastale štete.

Kako izvršiti promjenu nad vlasništvom priključka?

Prijenos vlasništva nad priključkom možete izvršiti na temelju pisanog dokumenta ovisno o razlogu promjene vlasništva. Dokument može biti: Ugovor o kupoprodaji nekretnina, Darovni ugovor, Ugovor o najmu ili Rješenje Suda o nasljeđivanju u slučaju smrtnog slučaja vlasnika priključka. Navedeni dokument nam možete dostaviti osobno, putem pošte ili telefaksom sa naznakom za promjenu vlasništva.

Napominjemo da prije dostave gore navedenog dokumenta izvršite očitanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

Kako do priključka?

Potrebno je obratiti se našoj stručnoj službi za priključke gdje se podnosi zahtjev za izvedbu vodovodnog priključka. Uz zahtjev treba priložiti pravomoćnu građevinsku dozvolu ili za stare objekte koji su građeni prije 15. veljače 1968. godine i nemaju građevinsku dozvolu izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni), kopiju katastarskog plana i uvjerenje od katastra da je građevina evidentirana prije 15.02.1968. godine.

Osim navedenih dokaza o legalnosti objekta, stranka je dužna dostaviti ovjerenu potvrdu nadležne jedinice lokalne samouprave o tome da je podnositelj zahtjeva ispunio sve financijske i druge obaveze prema njoj sa stanovišta izgradnje vodovodne mreže.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 82/04.), te uredbi o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/04.), a prema članku 34. stavak 4. Zagorski vodovod je dužan od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove zatražiti potvrdu o dozvoli priključenja građevine za svakog podnositelja zahtjeva.

Na temelju podnijetog zahtjeva na teren izlazi naša stručna ekipa koja vrši uvid i izmjeru na terenu. Na temelju izmjere radi se tehničko rješenje i troškovnik izrade priključka na vodoopskrbni sustav. Cijena priključka ovisi o izmjeri na terenu i materijalu koji je potreban za njegovu izradu.

Ukoliko ne postoji vodovodna mreža na mjestu gdje se priključak traži potrebno je obratiti se u jedinicu lokalne uprave- općinu ili grad na čijem se području traži priključak.

Za ostale informacije molimo Vas da se obratite našoj Službi za priključke.

Kako reklamirati račun?

Pismenu reklamaciju možete podnijeti osobno u Odjelu za korisnike u zgradi Uprave Zagorskog vodovoda d.o.o. u  Zaboku ili putem pošte, faksa na broj 049/221-326 ili e-pošte korisnici@zagorski-vodovod.hr

Reklamacije na račune primamo do datuma valute navedenom na izdanom računu za navedeni period.

Prije podnošenja reklamacije obvezno očitajte svoje brojilo jer stanje brojila je osnova za izradu obračuna. Odgovor na Vašu reklamaciju primiti ćete u pismenom obliku.

Za ostale informacije možete kontaktirati našu Odjel za korisnike na brojeve telefona  049/588-600, 601, 602, ili na adresu e pošte korisnici@zagorski-vodovod.hr

Periodi očitanja, kategorije, korisnika i dinamika slanja računa?

U našoj evidenciji korisnike dijelimo na sljedeće kategorije:

  1. domaćinstva
  2.  stanari
  3.  gospodarstvo

     Korisnike u kategoriji DOMAĆINSTVA dijelimo po područjima:

a) područje Zaboka (Grad Zabok, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Bedekovčina, Općina Veliko Trgovišće, Općina Krapinske Toplice), Klanjca (Grad Klanjec, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli),  i Desinića (Općina Desinić)

Datum obračuna i slanja računa Mjesec očitanja
31.01. Siječanj
31.03. Ožujak
31.05. Sviban
31.07. Srpanj
30.09. Rujan
30.11. Studeni
31.12. -obračun prema procjeni

b) područje Stubice (Grad Donja Stubica, Općina Gornja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Grad Oroslavje, Općina Marija Bistrica), Jakovlja (Općina Jakovlje), i Zlatara (Grad Zlatar, Općina Zlatar Bistrica, Općina Mače, Općina Lobor, Općina Mihovljan, Općina Novi Golubovec, Općina Konjščina, Općina Hraščina, Općina Hrašćina),  : 28.02., 30.04., 30.06., 31.08., 31.10., 31.12.

Datum obračuna i slanja računa Mjesec očitanja
28./29.02. Veljača
30.04. Travanj
30.06. Lipanj
31.08. Kolovoz
31.10. Listopad
31.12. Prosinac

    Korisnicima u kategoriji STANARA i GOSPODARSTVA računi se dostavljaju mjesečno. Očitanje se vrši svaki mjesec od sredine do kraja mjeseca.

Cijena vode, elementi cijene vode i zakonska osnova?

Odluku o cijeni usluge opskrbe pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.  donosi Uprava Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, uz prethodnu suglasnost  načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave u čijem se vlasništvu Zagorski vodovod nalazi.

Cijena usluge opskrbe pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.  Fiksni dio  (mjesečna naknada za opskrbnu uslugu)  služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. Varijabilni dio (m3 isporuke )osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

Varijabilni dio sastoji se od sljedećih propisani elemenata prema spomenutoj uredbi:

– osnovna cijena
– naknada za razvoj
– naknada za korištenje
– naknada za zaštitu

Zakonska osnova temelj za donošenje cijene vodne usluge i njezina naplata od vlasnika ili drugog posjednika nekretnine u kojoj se usluga koristi je Zakon o vodama (NN 153/10.) i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/10.), te  Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodne usluge pokriva (NN 112/10.)

Vrh