Naslovnica / Javna nabava / Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

  • Podijeli:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2018. godine

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Zagorski vodovod d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01.01.2012. do 31.12.2016. godine 

Pregled sklopljenih ugovora od 01.01.2010. do 31.12.2011. godine

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh