Naslovnica / Pristup informacijama

Pristup informacijama

  • Podijeli:

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13., 85/15.)

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
  • elektroničkom poštom na adresu: uprava@zagorski-vodovod.hr
  • donijeti osobno u Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
  • putem telefona na broj 049/ 588 640

Službenik za informiranje:
Željka Levak,  mag. pol.
Kontakt: 049/ 588 647
Email:  zeljka.levak@zagorski-vodovod.hr


Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Željka Levak,  mag. pol.
Kontakt: 049/ 588 647
Email:  sluzbenik.zop@zagorski-vodovod.hr


Osoba za nepravilnosti 

Marina Mihovilić,  dipl. oec.
Kontakt: 049/588 619
Email: marina.mihovilic@zagorski-vodovod.hr


Dokumenti i zakoni:

Donacije i sponzorstva:

Vrh