Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 24. LIPNJA 2021. GODINE, S POČETKOM U 11:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1.     Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2.     Usvajanje predloženog dnevnog reda
 3.     Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine održane 23.12.2020. g.
 4.     Donošenje:

-        Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2020. godinu, zajedno s Izvješćem poslovodstva i svim prilozima

-        Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

-        Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

 1.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o. Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu, Izvješća poslovodstva za 2020. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2020. godinu
 2.     Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu   
 3.     Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva
 4.     Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 5.     Donošenje odluke o imenovanju revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2021. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2021. godinu prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 6.   Razrješenje članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata prema Društvenom ugovoru
 7.   Razrješenje predsjednika Nadzornog odbora Društva
 8.   Donošenje Odluke o imenovanju članova i predsjednika Nadzornog odbora
 9.   Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, predsjedniku Nadzornog odbora i predsjedniku Skupštine
 10.   Izmjena Odluke kojom se određuje naknada članovima Revizorskog odbora
 11.   Razno

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2. Usvojen je predloženi dnevni red.
 3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4. Donesene su sljedeće Odluke:

-        Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2020. godinu, zajedno s Izvješćem poslovodstva i svim prilozima

-        Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

-        Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

 1. Donesena je odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o. Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu, Izvješća poslovodstva za 2020. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2020. godinuvodovod d.o.o., Zabok za 2020. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2020. godinu prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama  (NN 66/19.)
 1.     Donesena je odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu   
 2.     Donesena je odluke o davanju razrješnice direktoru Društva
 3.     Donesena je odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 4.     Donesena je odluka o imenovanju revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2021. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2021. godinu prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 5.   Razriješeni su članovi Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata prema Društvenom ugovoru
 6.   Razriješen je predsjednik Nadzornog odbora Društva
 7.   Donesena je Odluka o imenovanju članova i predsjednika Nadzornog odbora
 8.   Donesena je Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, predsjedniku Nadzornog odbora i predsjedniku Skupštine
 9.   Donesena je Izmjena Odluke kojom se određuje naknada članovima Revizorskog odbora
 10.   Pod točkom razno nije bilo pitanja niti prijedloga.

DANA 23. PROSINCA 2020. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, ODRŽANA JE ELEKTRONIČKA SJEDNICA SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
 1.     Donošenje I. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji društva Zagorski vodovod d.o.o Zabok za 2019. godinu

6. Pitanja i prijedlozi. 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2. Usvojen je predloženi dnevni red.
 3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4. Donesena je I. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

-        I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

 1. Primljeno je na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2019. godinu
 2. Na pitanje u vezi sanacije cesta nakon izvođenja radova izgradnje sustava odvodnje Direktor je obrazložio obveze izvođača te određene količine nosivog asfalta za sanacijupreviđene Troškovnikom. Na dodatno pitanje Direktor je obrazložio u kojoj je fazi projekt pročistača otpadnih voda u Zagorskih Selima. Nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh