Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

Dana 20. prosinca 2018. godine, s početkom u 10:00 sati u Zaboku, u objektu Vodospreme Zabok, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, Zabok, održana je godišnja skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,

3. Donošenje Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

4. Donošenje Plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.

6. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora,

7. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

8. Pitanja i prijedlozi.

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Usvojena je predložena Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

4. Usvojen je Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. (dvije tisuće devetnaestu) godinu u ukupnom iznosu od 4.837.000,00 (četiri milijuna osamsto trideset sedam tisuća) kuna s izmjenom plana gradnje na poziciji Općine Mihovljan tako da umjesto MVM-PTIČARI sada dolazi MVM Matijevići-Tuški-Brkovići“

5. Donesena je Odluka o dopuni predmeta poslovanja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.

6. Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora,

7. Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

8. Nije bilo pitanja niti prijedloga

Dana 15. lipnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Zaboku, u objektu Vodospreme Zabok, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, Zabok, održana je godišnja skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Skupštine Društva,

4. Izbor zapisničara

5. Podnošenje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2017. godinu,

5.1 Izvješće poslovodstva

5.2 Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

5.3 Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14.) od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu

7. Donošenje

7.1 Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2017. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

7.2 Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

7.3 Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

7.4 Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14.)

7.5 Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu             

8. Imenovanje revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2018. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2018. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama

 9. Pitanja i prijedlozi.

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

            

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Usvojen je zapisnik sa sjednice Društva održane dana 28. prosinca 2017. godine.

4. Za zapisničara je izabrana Katarina Skrbinac, dipl.iur.

5. Izvješće poslovodstva skupštini je podnio direktor Mario Mihovilić. Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o. i Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14.), skupštini je podnio Marijan Svečnjak, ovlašteni revizor ( REVIZOR TIM d.o.o.). 

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu Skupštini je podnio predsjednik nadzornog odbora Jurica Krleža.

7. Donesene su:

7.1 Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2017. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

7.2 Donesena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

7.3 Donesena je Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

7.4 Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14.)

7.5 Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu

8. Donesena je odluka o Imenovanju revizorske kuće “REVIZOR TIM d.o.o.”, Zabok, za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2018. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2018. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama

9. Predsjednik skupštine Ivan Hanžek izrazio je zadovoljstvo obzirom na sklopljene ugovore – Ugovor  o sufinanciranju projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ te Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt.

Vrh