Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 29. svibnja 2018. g. u objektu Seoskog turizma “KLET GRADEC”, Gradec 7, Zlatar, u 11 sati, održana je 109. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 108. sjednice Nadzornog odbora

2. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2017. godinu

2.1. Godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

2.2. Izvješća poslovodstva za 2017. godinu

2.3. Izvješće o reviziji cijene vodnih usluga za 2017. godinu, prema čl.207. a Zakona o vodama

3.Razmatranje i usvajanje Izvješća Revizorskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2017. godinu

4. Razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu, koju Uprava društva upućuje Skupštini društva

5. Izvještaji o radu odjela za 2017. godinu:

5.1. Odjel Tehničke podrška i upravljanje investicijama

5.2. Odjel Vodoopskrbe

5.3. Odjel Odvodnje

5.4. Odjel Strojni i vozni park

6. Godišnje izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu

7. Izvješće o integriranom sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, zaštitom okoliša ISO 14001:2015  i sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005 u 2017. godini

7.1. Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

7.2.  Sustav upravljanja okolišem ISO 14001: 2015

7.3.  Sustav sigurnosti vode za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu

9. Donošenje Pravilnika o radu Revizorskog odbora

10. Razmatranje i usvajanje preporuke Revizorskog odbora Skupštini društva o odabiru društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2018. godinu i revizije financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2018. godinu.

11. Razno

Na navedenoj sjednici, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Zapisnik sa 108. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.

2. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2017. godinu s podtočkama 2.1. Godišnjih financijskih izvještaja, 2.2. Izvješće poslovodstva i 2.3. Cijene vodnih usluga sukladno čl. 207.a Zakona o vodama, jednoglasno je prihvaćeno, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

3. Izvješće Revizorskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvjaštaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2017. godinu, jednoglasno je prihvaćeno, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godine je usvojen, te se isti prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

5. Izvještaji o radu odjela za 2017. godinu, sa podtočkama 1. Odjel Tehničke podrške i upravljanja investicija, 2. Odjel Vodoopskrbe, 3. Odjel Odvodnje, 4. Odjel Strojni i vozni park jednoglasno su usvojeni odnosno primljeni na znanje.

6. Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2017. godini jednoglasno je prihvaćeno.

7. Izvješće o integriranom sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju u 2017. godini jednoglasno je prihvaćeno.

8. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćeno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

9. Pravilnik o radu Revizorskog odbora je jednoglasno donesen,

10. Preporuka Revizorskog odbora Skupštini Društva o odabiru društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2018. godinu i revizije financijskih izvještaja prema članku 2017. a Zakona o vodama trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2018. godinu jednoglasno je usvojena te se ista prosljeđuje Skupštini Društva.

11. Pod točkom Razno nije bilo pitanja.

Dana 23. travnja 2018. g. u objektu Vodospreme Zabok, u 9.30 sati, održana je 108. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 107. sjednice Nadzornog odbora,

2. Informacija o ostvarenju Poslovnog plana za 2017. godinu

2.1. Ostvarenje Financijskog plana za 2017. godinu

2.2. Ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu

2.3.  Ostvarenje Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu

3. Informacija o Godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu

3.1. Bilanca

3.2. Račun dobiti i gubitka

3.3. Izvještaj o novčanim tokovima

3.4. Izvještaj o promjenama kapitala

3.5. Bilješke uz financijske izvještaje

4. Razno.

Na navedenoj sjednici, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Zapisnik sa 107. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.

2. Informacija o ostvarenju poslovnog plana za 2017. godinu primljena je na znanje te se Ostvarenje poslovnog plana za 2017. godinu prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

3. Informaciju o Godišnjim financijskim izvještajima za 2017. Godinu Nadzorni odbor  primio je na znanje te se Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu prosljeđuju  Skupštini društva na usvajanje.

4. Pod točkom razno  članovi Nadzornog odbora upoznati su sa tijekom radova na rekonstrukciji zgrade i o predstojećom postupku jednostavne nabave za izbor Revizorskog društva.

Vrh