Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 22. svibnja 2019. g., s početkom u 11:00 sati, u objektu Vodospreme Zabok, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20A, Zabok, održana je 113. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 112. sjednice Nadzornog odbora,
 2. Izvješće  Revizor TIM d.o.o. o obavljenoj reviziji za 2018. godinu

2.1. Godišnji  financijski  izvještaji za 2018. godinu

2.2. Izvješće poslovodstva za 2018. godinu

2.3. Izvješće Revizor TIM d.o.o. o  obavljenoj reviziji za 2018. godinu, prema čl.207. a Zakona o vodama

 1. Razmatranje i usvajanje Izvješća Revizijskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2018. godinu
 2. Razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, koju Uprava društva upućuje Skupštini društva
 3. Izvještaji o radu odjela za 2018. godinu:

5.1. Tehnička podrška i upravljanje investicijama

5.2. Vodoopskrba

5.3. Odvodnja

5.4. Vozni i strojni park

 1. Godišnje izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2018. godinu
 2. Izvješće o integriranom sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, zaštitom okoliša ISO 14001:2015 i sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005 u 2018. godini

7.1. Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

7.2. Sustav upravljanja okolišem ISO 14001: 2015

7.3. Sustav sigurnosti vode za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005

 1. Usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.
 2. Razmatranje i usvajanje preporuke Revizorskog odbora Skupštini društva o odabiru društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2019. godinu i revizije financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2019. godinu
 3. Razno.

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8/9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1. Zapisnik sa 112. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.
 2. Nadzorni odbor je Izvješće o obavljenoj reviziji za 2018. godinu s podtočkama 2.1. Godišnjih financijskih izvještaja, 2.2. Izvješće poslovodstva i 2.3. Cijene vodnih usluga sukladno čl. 207.a Zakona o vodama,  jednoglasno prihvatio, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 3. Nadzorni odbor je Izvješće Revizorskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2018. godinu, jednoglasno prihvatio, te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 4. Usvaja se Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, te se isti prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 5. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio odnosno primio na znanje Izvještaje o radu odjela za 2018. godinu, sa podtočkama 5.1. Odjel Tehničke podrška i upravljanje investicijama, 5.2. Odjel Vodoopskrbe, 5.3. Odjel Odvodnje i 5.4. Odjel Strojni i vozni park.
 6. Nadzorni odbor je Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2018. godini jednoglasno prihvatio.
 7. Nadzorni odbor je Izvješće o integriranom sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, zaštitom okoliša ISO 14001:2015 i sigurnošću hrane za ljudsku potrošnju ISO 22000:2005 u 2018. godini, jednoglasno prihvatio.
 8. Nadzorni odbor je tekst Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu jednoglasno prihvatio te se isti prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 9. Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio preporuku Revizorskog odbora Skupštini društva o odabiru društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2019. godinu i revizije financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. Zabok za 2019. godinu te se ista prosljeđuje Skupštini Društva.
 10. Pod točkom Razno, nije bilo pitanja.

Dana 04. travnja 2019. g., s početkom u 11:00 sati, u objektu Vodospreme Zabok, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20A, Zabok, održana je 112. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika sa 111. sjednice Nadzornog odbora,
 1. Realizacija Poslovnog plana za 2018. godinu
 2. Realizacija financijskog planaza 2018. godinu
 3. Realizacija plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
 4. Realizacija plana održavanja komunalnih vodnih građevinaza 2018. godinu
 5. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu
 6. Bilanca stanje na dan 31.12.2018.
 7. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine
 8. Izvješće Revizorskog odbora: Priprema godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2018. godinu
 9. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju „Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Krapinsko – zagorske županije“
 10. Očitovanje Zagorskog vodovoda d.o.o. na dostavljeni Nacrt izvješća Državnog ureda za reviziju „Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Krapinsko – zagorske županije“
 11. Informacija o iznenadnom onečišćenju Izvorišta Lobor
 12. Izvješće o obavljenom inspekcijskom nadzoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnog gospodarstva
 13. Razno.

 

Na navedenoj sjednici, bilo je prisutno 7/9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1. Zapisnik sa 111. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.
 2. Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o realizaciji poslovnog plana za 2018. g. sa podtočkama a) Realizacija financijskog plana za 2018. godinu, b) Realizacija plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu i c) Realizacija plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu. Realizacija poslovnog plana za 2018. g. sa podtočkama prosljeđuje se Skupštini Društva na usvajanje.
 3. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu s podtočkama 1. Bilanca stanje na dan 31.12.2018. i 2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine usvajaju se jednoglasno te se kao takvi prosljeđuju Skupštini na usvajanje.
 4. Izvješće Revizorskog odbora: Priprema godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2018. godinu, nadzorni odbor primio je na znanje jednoglasno.
 5. Informaciju o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju „Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Krapinsko – zagorske županije, nadzorni odbor primio je na znanje jednoglasno.
 6. Informaciju o očitovanju Zagorskog vodovoda d.o.o. na dostavljeni Nacrt izvješća Državnog ureda za reviziju „Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Krapinsko – zagorske županije“, nadzorni odbor primio je na znanje jednoglasno.
 7. Prihvaća se jednoglasno informacija o iznenadnom onečišćenju Izvorišta Lobor.
 8. Pod točkom Razno, u vezi zaprimljenog zahtjeva za pravo na pristup informacijama, članovi Nadzornog odbora su obavješteni o tome da Zagorski vodovod d.o.o. zaključke sa sjednica nadzornog odbora i skupštine objavljuje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Također, vezano za usklađenje obrade osobnih podataka od strane Zagorskog vodovoda d.o.o., sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, članovi Nadzornog odbora zamoljeni su  ispuniti izjave o povjerljivosti u odnosu na obradu  osobnih podataka, kao i dati privolu za prikupljanje osobnih podataka.
Vrh