Naslovnica / EU projekti / OPERACIJA 7.2.1. " Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda"

OPERACIJA 7.2.1. " Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda"

  • Podijeli:

Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganje u građenje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.

Naziv projekta:

Opskrbni cjevovod naselja Gornji Pljukavci na više k.č. u k.o. Veternica

Lokacija:

Projekt se provodi na području općina Mihovljan i Novi Golubovec

Cilj projekta je unaprijediti i proširiti vodoopskrbni sustav na područja koja nemaju riješenu kvalitetnu opskrbu vodom, uključivanje potrošača na kontinuirani sustav javne vodoopskrbe umjesto dosadašnjeg lokalnog nekontroliranog sustava vodoopskrbe, povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe, veća pokrivenost kućanstva,  poboljšanje stanja voda, unaprjeđenje kvalitete življenja i poslovanja, omogućiti daljnji razvoj ruralnog dijela Općine Mihovljana i Novog Golubovca. Nadalje, zaštita vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe, udovoljiti EU standardima i ostvarivanje obveza iz EU-a u području upravljanja vodama, od kojih su najvažnije: Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) i Direktiva o vodi za piće (80/778/EEC, 91/858/EEC, 90/656/EEC i 91/692/EEC)

Izgradnjom novog cjevovoda  u dužini od 550 m će se omogućiti priključenje stanovnika koji se koriste bunarskom vodom upitne kvalitete, odnosno omogućavanje korištenja zdravstveno ispravne vode, omogućiti uvođenje lokalnih vodovoda u sustav javne vodoopskrbe

 -ukupna vrijednost projekta je 361.179,00 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 307.002,15 kn, dok će preostali dio biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.

Naziv projekta:

Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh

Lokacija:

Projekt se provodi na području Općine Jakovlje

Cilj projekta je unaprijediti i proširiti vodoopskrbni sustav u dužini od 11.347 m, te izgradnja crpne stanice i vodospreme V= 200 m3 te ugradnja dva hidroforska uređaja na područjima koja nemaju riješenu kvalitetnu opskrbu vodom, povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe, , poboljšanje stanja voda, omogućiti daljnji razvoj ruralnog dijela Općine Jakovlje. Nadalje, zaštita vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe, udovoljiti EU standardima i ostvarivanje obveza iz EU-a u području upravljanja vodama, od kojih su najvažnije: Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) i Direktiva o vodi za piće (80/778/EEC, 91/858/EEC, 90/656/EEC i 91/692/EEC)

Projekt će omogućiti proširenje vodoopskrbne mreže za 11.347,00 m, priključenje za 627 stanovnika te mogućnost daljnje širenje vodoopskrbne mreže i broja priključenosti stanovništva.

-ukupna vrijednost projekta je 5.376.270,78 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 4.569.830,16 kn, dok će preostali dio biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.

Naziv projekta:

Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Marije Bistrice – opskrba vodom „niske zone“ naselja Marija Bistrica, Vodospremnik „Cerine“

Lokacija:

Projekt se provodi na području Općine Marija Bistrica

Cilj projekta je unaprijediti i proširiti vodoopskrbni sustav na područja koja nemaju riješenu kvalitetnu opskrbu vodom, povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe, veća pokrivenost kućanstva,  poboljšanje stanja voda, racionalno gospodarenje s vodo spremničkim kapacitetom, unaprjeđenje kvalitete življenja i poslovanja, omogućiti daljnji razvoj ruralnog dijela Općine Marija Bistrica. Nadalje, zaštita vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe, udovoljiti EU standardima i ostvarivanje obveza iz EU-a u području upravljanja vodama, od kojih su najvažnije: Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) i Direktiva o vodi za piće (80/778/EEC, 91/858/EEC, 90/656/EEC i 91/692/EEC)

Projekt će omogućiti poboljšanje vodoopskrbe za 1071 stanovnika te daljnje širenje vodoopskrbne mreže i broja priključenosti stanovništva, poboljšati životni uvjeti stanovnika za veći dio Općine Marija Bistrica ( naselja Marija Bistrica i Podgorje Bistričko), kao i stvaranje preduvjeta za buduću opskrbu visoke zone naselja ugradnjom hidroforskog uređaja unutar zasunske komore Vodospremnika „Cerine“.

-ukupna vrijednost projekta je 2.549.335,36 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 2.116.935,06 kn, dok će preostali dio biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske

Izgradnja kanalizacijskog  sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.

 Naziv projekta:

Odvodnja fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec –2. Etapa

  Lokacija:

  Projekt se provodi na području Općine Kumrovec

Cilj projekta je proširenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Općine Kumrovec  - naselja Ravno Brezje i Risvica i povećanje broja priključaka na sustav te tako uskladiti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima RH i EU sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja stanovništva.

Postotak priključenosti stanovništva na sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Općine Kumrovec trenutačno iznosi 23%. Projektom će se omogućiti povećanje broja priključaka na sustav, naselja Ravno Brezje i Risvica i na taj način uskladiti s propisima EU o zaštiti okoliša te ispunjenje obveza sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za provedbu odnosno usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. 

Cilj projekta je proširenje sustava kanalizacije na područja koja istim nisu obuhvaćena i povećanje broja priključaka, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Ovim projektom se odvodnja fekalnih voda za naselja Risvica i Ravno Brezje sa spojem na postojeći sustav odvodnje fekalnih voda i postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Projekt će omogućiti odvodnju sanitarnih otpadnih voda s područja navedenih naselja te njihovo pročišćavanje i dovođenje do stupnja kvalitete koja omogućava ispuštanje u vodotok 2 kategorije. Realizacijom projekta II etape povećava se dužina kanala izgrađene mreže za 5.479,78 m, priključenje za 493 stanovnika te daljnje širenje mreže i broja priključenosti.

 

-ukupna vrijednost projekta je 5.177.757,59 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 4.401.093,95  kn, dok će preostali dio biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh